BgFotoNET начало
Фотомагазин BgFotoNET ФотоShop
 
 
 
 
МЕНЮ
ФОТОПАЗАР...
Няма обяви...
Реклама...
Езикови курсове по интернет
СВЕТЛИНА И ЦВЯТ [ част I ]
Публикувано във петък, 23 август 2002 в 10:59 часа от BgFotoNET
Фото школа
Думата светлина се разбира различно: или като физическо явление, или като физиологическо въздействие. Независимо от това функциите на светлината са толкова разнообразни, че дори едно изброяване би ни затруднило. Все пак съвсем накратко може да се каже че благодарение на светлината ние виждаме и изобразяваме пространството, обема и фактурата на предметите, релефа и цветното многообразие. Благодарение на светлинните ефекти ние изпитваме различни емоционални въздействия, които пораждат и различни настроения...
За фотографията светлината е не само извор на съществуване, но и едно от главните и изобразителни средства. Посредством светлината фотографът създава пластичността на предметите, вдъхва живот, динамика и настроение в своите фото-картини. Затова запознаването със светлината – както с нейните физични и химични прояви, така и с изобразителните и възможности, е важна необходимост.
От съществуващите две теории за същността на светлината френският физик Луи дьо Бройл през 1925 г. дава възприетата сега теория, според която светлината е вид лъчиста енергия с електромагнитен характер. Всеки светлинен източник изпуска отделни малки порции (кванти) светлинна енергия, съставени от частици с определена маса (фотони), които се движат в пространството с определена скорост (3 х 106 км/сек), придружени от една електромагнитна вълна с определена дължина. Този двойствен характер на светлината дава възможност да се обясни цялата сложност от явления, свързани с излъчването, поглъщането и разпространението на светлината.

Изучаването на проявите и въздействието на светлината е важна предпоставка за овладяването на фотографията. Всички явления, свързани с разпространение на светлината, като интерференция, дифракция и поляризация, се изучават от вълновата оптика, част от физичната оптика. Взаимодействието между светлината и материята, като излъчване и поглъщане на светлината, различните фотохимични реакции и др., се разглеждат от квантовата оптика.

Светлината се разпространява праволинейно, т. е. по прави линии, излизащи от източника във всички посоки. Праволинейното разпространение на светлината лесно се доказва с получените сенки зад предметите. Вълновият характер на светлината трябва да се разбира така: всяка точка по лъча на разпространение се колебае непрекъснато и правилно периодично подобно на разпространението на водните вълни.

В зависимост от средата, в която се разпространява светлината, скоростта и се мени. Например при преминаването и от празно пространство в стъкло скоростта намалява с 1,5 пъти, във водата 1,33 и т. н.
Всички електромагнитни колебания според дължината на вълната си се подреждат в спектър, наречен електромагнитен.
ТАБЛИЦА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИЯ СПЕКТЪР
Ако светлината, разпространявайки се в еднородна среда, срещне по пътя си някакво тяло, то на границата между двете среди се получават отражение и пречупване на светлината. В зависимост от повърхността на телата се различават три вида отражения на светлината: огледално –при полирани повърхности и огледала, при което попадналият сноп от успоредни лъчи не променя характера си, а само посоката; дифузионно –при матови повърхности, при които паднал сноп успоредни лъчи се отразява равномерно във всички посоки, и смесено – при някои смесени повърхности, като отражението има определено дифузен характер, а в някои посоки –огледален. От цялото богатство на електромагнитни вълни, което използва човека днес, една малка част са видими. Тази част от спектъра, простираща се от 400 до 700 милимикрона (нанометра 1nm=1/1000 mm), се нарича видим спектър. За фотографията представлява интерес не само видимият спектър, но и непосредствено допиращите се до него от двете части на спектъра поради чувствителността на фотослоя и към тях. Така че тази част от спектъра, която се използва във фотографията се нарича оптична област на спектъра.
ТАБЛИЦА НА ВИДИМАТА ЧАСТ ОТ  ЕЛЕКТРОМАГНИТНИЯ СПЕКТЪР
Английският учен Нютон през 1672 г. е направил следният опит: през триъгълна призма е пропуснал малък сноп от бялата слънчева светлина, която, прожектирана на екран, се разложила във вид на многоцветна дъга:

 

РАЗЛАГАНЕ НА БЯЛАТА СВЕТЛИНА ПРЕЗ ПРИЗМА

 

Същността на това явление се обяснява с това, че различните лъчи влизащи в състава на бялата светлина , имат различен коефициент на пречупване. По-слабо се пречупват червените лъчи които имат по-голяма дължина на вълната, по-силно виолетовите които имат по-малка дължина на вълната.
В получената цветна дъга с просто око могат да се различат около 13 цвята. Те приблизително са групирани в осем основни цвята и три цветни зони.

Когато светлината съдържа колебание само с една дължина на вълната, се говори за монохроматично (едноцветно) излъчване. Обикновено срещаната в практиката светлина има сложен спектрален състав, т. е. представлява съчетание от няколко монохроматични излъчвания. Така че най-важната характеристика на светлината е нейният спектрален състав.

Цялата група от спектрални излъчвания от 400 nm до 490 nm се наричат синьовиолетова или само синя зона от спектъра. Следва чувствително бързо променяне на цвета от 490 nm до 570 nm от синьозелен до жълтозелен и представлява зелената зона от спектъра. В участъка от 570 nm до 720 nm става ново чувствително променяне на цвета от жълт през оранжев до червен и образува червената зона от спектъра.
Една част от източниците на светлина светят благодарение на превръщането на топлинната енергия в светлина, като цветът на светлината зависи от температурата, до която е нагрято тялото – това са така наречените “първични” източници на светлина или самосветещи източници.

Друга част от източниците, които предизвикват светлинно усещане, не излъчват светлина, а отразяват светлина, излъчвана от първичните източници. Тези източници (несамосветещи) се наричат “вторични” източници на светлина.

Мярка за спектралния състав на светлината е нейната цветна температура. Цветната температура е условна температура (в градуси по Келвин – 1o К=273+oС), до която би трябвало да се нагрее едно абсолютно черно тяло, така че да излъчва светлина със съответната дължина на вълната предизвикваща усещане за съответния цвят. Практиката показва например, че едно парче желязо при нагряване мени цвета си. При ниски температури то има вишнево- или тъмночервен цвят; с повишаване на температурата добива оранжев, а след това и жълт цвят. При сравнително висока температура изпуска зелено-синкави лъчи, като при стопяване достига синкаво-бял цвят. Това доказва , че температурата на нагряване предизвиква различно светене на телата. Цветът на телата се дължи на избирателното отразяване/поглъщане на светлината от багрилните вещества (пигменти), които съдържат.


Ето и цветната температура на някои светлинни източници:

 

Лампи с нагряване 2700° – 3000° К
Лампи с прегряване 3500
° К
Свещ 1900
° К
Електронна светкавица 5500
° К
Луминесцентни лампи 4500
° – 6500° К
Средна дневна светлина 5200
° К
Дневна светлина при облачно време 6500
° К
Излъчване на небето 12000
° - 18000° К

Човешкото око не е в състояние да даде точна преценка за различните яркости, които се получават при осветяване на предметите, макар при сравнение сравнителни добре да ги подрежда. Затова е създадена съвкупност от технически средства, въведена е цяла система от светлинни величини и единици. Делът от оптиката, който се занимава със светлинните измервания се нарича фотометрия. Основните фотометрични величини и единиците за измерването им, които имат значение и за фотографията са следните:

Светлинен поток (Ф) е количеството светлина, излъчено от светлинен източник за една секунда във всички посоки. За обективното измерване на светлинния поток е въведен еталонен светлинен източник, наречен международна свещ (електрическа лампа светеща под давлението на определено напрежение). Единицата за измерване на светлинния поток е луменът (лм) и представлява количеството светлина, излъчено от една международна свещ в пространствен ъгъл 1 стерадиан (стерадиан е ъгълът, обхванат от един конус при върха му, опиращ се на 1 м2 от повърхността на сфера с радиус 1 м, описана на върха на конуса).

Сила на светлината (J) на един светлинен източник представлява светлинният поток, преминал през 1 стерадиан. Единицата за сила на светлината се нарича свещ (св) и представлява силата на светлината на светлинен източник, излъчващ светлинен поток 1 лм в 1 стерадиан.

Осветеност (Е) представлява светлинният поток, падащ вертикално върху единица повърхност от осветяваното тяло. Измерва се в единици наречени лукси. Осветеност от 1 лукс се получава от светлинен поток 1 лумен, падащ върху площ от 1 м2. по-малката единица за измерване на осветеността е 1 фот, равен на 1 лумен/см2, от което следва, че един лукс е равен на 10-4 фота.

Яркост или блясък (В) на една повърхност. Зависи от осветеността и от отразяващите и способности, а за самосветещите тела –от силата на светлината им. Когато се наблюдава визуално един несветещ предмет, прави впечатление не толкова осветеността му , колкото неговата яркост. Например бялата повърхност изглежда по-ярка от черната при еднакво осветяване. Следва, че по-силно отразява онази повърхност, която има по-голям коефициент на отражение (р). Единицата за измерване на яркостта се нарича стилб (сб). Един стилб е равен на яркостта, получена от източник със сила на светлината 1 свещ върху площ от 1 см2:

 

B=J/S

За повърхност, която равномерно отразява във всички посоки, яркостта В може да се измери в единици, наречени апостилби (асб), като се умножи коефициентът на отражение на осветената повърхност по осветеността Е (лк). Яркоста на някои често срещани обекти в апостилби:

Синьо небе в слънчев ден 6000-15000 асб
Небе при гъста облачност 8000-25000 асб
Пресен сняг при слънце 20000-40000 асб
Сянка върху сняг 6000-15000 асб
Лице, осветено от слънце 12000-25000 асб
Бял костюм на слънце 25000-40000 асб
Бял костюм в сянка 2500-5000 асб

Заснемането на обекти при естествени условия, макар и по-рядко при изкуствено осветление, поставя задачата как да се отрази богатството от яркости на предметите. Правилното предаване на интервала на яркостите в обекта е една от най-важните задачи на фотографа.

Ето и интервалите от яркости на някои обекти:

Открит пейзаж без небе и преден план 1:4 – 1:10
Открит пейзаж с небе 1:20 – 1:60
Пейзаж с голям контраст 1:100 – 1:200
Синьо небе с бели облаци 1:1000
Стая, ярко осветена през прозореца 1:8000
Паркове при ярко слънце 1:1000 – 1:30000
Морски пейзаж 1:1000 – 1:100000
Обект за репродукция 1:2 – 1:40

 

 *
The Lighting Cookbook: Foolproof Recipes for Perfect Glamour, Portrait, Still Life, and Corporate Photographs (Book)
Foolproof Recipes for Perfect Glamour, Portrait, Still Life, and Corporate PhotographsИздател: Amphoto
Автор: Jen Bidner
Каталожна цена: $24.95
Цената на Amazon.com: $17.47
Спестявате: $7.48 (30% отстъпка)
Издадена: Април-1997

Виж пoвече…

 
 

Сподели със всички...

 
Връзки
· Повече за Фото школа
· Статии от BgFotoNET


Най-четена Статия Фото школа:
СВЕТЛИНА И ЦВЯТ [ част I ]

Рейтинг за Статия
Среднa Оценка: 4.46
Гласа: 39


Моля, отделете една секунда и гласувайте за тази статия:

Отличен
Много Добър
Добър
Среден
Слаб

Опции

 версия за принтер версия за принтер


Посетете и нашите приятели:
| www.fotolia.com | www.fotokniga.bg | Регистрация на домейни |

Мain website engine code by phpnuke.org All Rights Reserved.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
Content and images Copyright © 2001 - 2014 by BgFotoNET Ltd. and/or adduced sources. All Rights Reserved.
[ Условия за ползване ] Статистика за сайта [ За BgFotoNET ]
Ако не виждате всичките 16 зони от бяло до черно, калибрирайте мониторът си.