BgFotoNET начало
 
 
 
 
МЕНЮ
Реклама...
Езикови курсове по интернет
ФОТОПАЗАР...
Няма обяви...
Общи правила за ползване на услугите на BgFotoNET
в сила от 01.05.2003


Моля, прочетете тези Общи правила за използване на услугите на BgFotoNET, които уреждат използването от Ваша страна на Интернет сайта (www.bgfoto.net) на BgFotoNET, както и услугите и стоките, предлагани посредством използването на тази страница. Тези правила са неразделна част от ползването на предлаганите услуги. Вие се съгласявате и признавате, че сте прочели внимателно, напълно разбирате и сте съгласни да бъдете обвързани с това споразумение.
Всеки път, когато ползвате услугите на BgFotoNET, текстът на това споразумение, съгласно последните поправки и изменения в него, ще урежда правилата за Вашето използване на услугите. Моля, проверявайте редовно датата на последното изменение в Общите правила, което е в сила, ако не сте се информирали до този момент за тези изменения.

СКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Това споразумение се сключва между Вас и BgFotoNET и урежда използването на Материали, предоставени от BgFotoNET или използвани или получени от Вас или от трети лица с Ваше разрешение, като за целта под Материали следва да се разбира потребителско име, парола, електронна поща, адрес, коментари, картини, графики, текстове, данни и всякакъв друг вид форма на информация. Всеки път, когато използвате услугите на BgFotoNET, Вие се съгласявате с настоящото споразумение.
BgFotoNET има право, по своя собствена преценка и време, да извършва промени и допълнения в Общите правила, без предварително уведомение или отговорност към Вас или други лица.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОТРБИТЕЛСКИ АКАУНТ

За пълноценно използване на услугите на BgFotoNET Вие трябва да регистрирате личен потребителски акаунт, със собствено потребителско име и парола, което е напълно безплатно. Като част от процедурата по регистрация за ползването на услугите на BgFotoNET, Вие ще трябва да изберете своя уникална парола заедно с потребителското име. По причини за сигурност, паролата, която избирате, следва да бъде неочевидна, трудно достъпна и конфиденциална, като при всяко осъществяване на достъп от Ваша страна е нужно винаги да напускате потребителската си сесия само от обозначените за това изходи, с цел предотвратяване на неоторизиран последващ достъп на трети лица.

ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И УСЛУГИ, ОФЕРТИ

BgFotoNET не гарантира, че стоките и услугите, рекламирани на сайта, ще бъдат достъпни винаги и на разположение по време на поръчването им или по-късно. BgFotoNET си запазва също така правото да откаже, коригира или отмени и прекрати някоя поръчка. BgFotoNET има право да ограничава достъпа и количеството до някои стоки или услуги.
Някои стоки или услуги, както и стоки или услуги, свързани с доставка или други допълнителни действия от страна на BgFotoNET, ще бъдат получавани след надлежно попълване на формуляр от страна на клиента, което се третира като предложение за закупуване на стоката или услугата, и подлежи на приемане от страна на BgFotoNET чрез изпращане на email до клиента.

ОГРАНИЧАВАНЕ ДОСТЪПА ДО УСЛУГИТЕ НА BgFotoNET

BgFotoNET има право да ограничава достъпа до услуги, временно или постоянно, по причина и време, определени свободно от BgFotoNET, може да ограничи или преустанови използването на потребителско име, парола, електронен адрес, да премахва от страницата си материали или части от тях, които Вие или други клиенти сте изпратили или предоставили на BgFotoNET, без предварително уведомление или отговорност.

РИСКОВЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

BgFotoNET не гарантира, че услугите, които предлага, ще отговарят напълно на Вашите изисквания или със софтуеъра, който използвате, с вашия персонален компютър. BgFotoNET не гарантира, че информацията, получена чрез страницата на BgFotoNET и от използването на предоставените услуги, е пълна, автентична или вярна.
Функционирането на услугите може да бъде засегнато от различни фактори извън контрола на BgFotoNET, за които BgFotoNET не носи отговорност - не носи каквато и да е отговорност за кaквато и да било загуба или пропусната печалба произтичащи от което и да било условие отвъд разумния контрол на двете страни, включвайки, но не ограничавайки до правителствено действие или действия на тероризъм, земетресение или другите природни(стихийни) бедствия, злоумишлен неоторизиран достъп , както и сривове в електрозахранването. BgFotoNET не проверява изпратените и предоставените от Вас или други клиенти материали и информация, и не контролира, проучва или съгласува тези материали със действащото законодателство или настоящото споразумение.
Използването от Ваша страна на услугите на BgFotoNET, включително материали, информация и данни, изпратени, предоставени или по друг начин получени при ползването на услуги на BgFotoNET, са изцяло на ваш риск и отговорност. Въпреки мерките за сигурност и охрана на материалите и информацията, предприемани от страна на BgFotoNET, Вие не трябва да разчитате единствено на BgFotoNET като източник за Вашите материали, а да държите свое собствено копие на последните.
Вие носите изцяло отговорността по повод начина на използване от Ваша страна или от трето лице, на което Вие сте предоставили достъп чрез Вашият потребителски акаунт, на материали и услуги на BgFotoNET, включително и по отношение на всякакви жалби, искове и други, подадени от трети лица във връзка с начина на използване от Ваша страна на материалите или на правата на трети лица. BgFotoNET се освобождава от всякаква отговорност във връзка с горното.
BgFotoNET не отговаря към Вас или други лица, за загуби или щети, предизвикани от грешки в сайта на BgFotoNET (www.bgfoto.net), включително поради неналичност или липса на достъп до поръчани от Вас стоки или услуги, забавяне в доставката или промени в цените на стоките или услугите.
При използването на услугите на BgFotoNET Вие може да влезете в търговски взаимоотношения и извършите транзакции с други лица, като рискът и отговорността при подобни действия е изцяло за Вас.
BgFotoNET не отговаря за каквито и да е било претърпени загуби или пропуснати ползи от Вас или от трети лица по повод използването на услугите и стоките на BgFotoNET, включително загуби от приходи и печалба, щети от непроизведена продукция или каквато и да е било друга икономическа загуба, щети от непозволено увреждане, пряко или непряко причинени по повод използването на услугите на BgFotoNET, произтичащи от нарушаване или неспазване на договор или друго правонарушение.

ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

BgFotoNET се задължава да не разкрива Ваша персонална информация без Вашето предваритено съгласие, освен в случаите, както и когато това се разрешава или следва от законодателството или е необходимо за защита интересите на BgFotoNET.
Част от обменяните данни по Интернет, които по своята същност представляват неиндифицираща информация, се събира от машината, обслужваща сайта (това са IP-адреса на Вашия компютър, IP-адреса на Вашия Интернет доставчик, датата и часа на влизане на съответната Интернет страница, Интернет адреса на страницата, чрез която Вие директно сте се свързали към съответната страница, използваната от Вас операционна система, преглежданите раздели от съответната страница, прочетените тесктове и разгледаните и изображения, съдържанието, което Вие изпращате или получавате от страницата, както и събираната информация). Ние използваме така събираната информация за нашия сайт, за административно-организационни нужди, за създавене на архивни данни, за разпознаването Ви като предишен наш потребител, за предлагане на персонализирана информация и други нужди, улесняващи Вашия достъп и за осъвършенстване на предоставените услуги от BgFotoNET.
При регистрирането Ви като потребител на BgFotoNET, Вие не сте длъжни да предоставяте достоверна лична информация, но това може да Ви попречи да използвате някои от услугите на BgFotoNET. Ние можем да използваме тази информация, за да се свързваме с Вас и Ви изпращаме различна информация по повод ползваните от Вас услуги или за други разрешени от закона цели.
BgFotoNET взима всички разумно необходими предпазни мерки за защита на информацията, предоставена от потребителите. Но поради характера на Интернет средата и използваните технологии, както и поради факта, че BgFotoNET не контролира начина и практиките на използване на информация от страна на трети лица и други сайтове, ние не можем напълно да гарантираме, че Вашата лична информация няма да бъде неправомерно използвана, третирана и разкривана.
Ако Вие прекратите договорните си отношения с нас, ние ще продължим да третираме Вашата лична информация, предоставена ни във връзка с използване на услугите на BgFotoNET, съгласно с разпоредбите на това споразумение.

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

По отношение на всички материали, които Вие предоставяте на трети лица да използват във връзка с някоя от услугите на BgFotoNET , Вие предоставяте на BgFotoNET неизключително, неограничено със срок или по друг начин, неотменимо, в България и в чужбина, право и разрешение за ползване на тези материали или части от тях. Под ползване тук следва да се разбира всеки достъп, употреба, копиране, възпроизвеждане, разпространение, предаване, излъчване, излагане, изпълнение, моделиране, променяне, публикуване, превеждане, създаване на адаптации, репродукции и аранжименти и други производни форми, както и всяко друго използване на такива материали, посредством медия, Интернет, или каквато и да било друга форма или технология, съществуваща до момента или използвана в бъдеще. BgFotoNET получава разрешение да използва посочените материали, без заплащане на каквито и да било възнаграждения или компенсации за ползването към Вас или трети лица, както и без да носи каквато и да било отговорност и свободно от задължението за конфиденциалност или други задължения от страна на BgFotoNET.
Вие предоставяте правото на всички потребители на BgFotoNET свободно да ползват посочените материали по всеки начин, който сайта на BgFotoNET позволява.
Вие гарантирате и заявявате, че ползването по този начин на посочените материали от страна на BgFotoNET и неговите потребители, не нарушава авторските Ви права и други Ваши лични и имуществени права, включително права на трети лица по отношение на тези материали, както и, че Вие притежавате всички необходими правомощия да предоставяте подобни права и разрешения за ползване.
Предоставянето на материали за публикация, които по своята същност представляват раклама на даден продукт и/или услуга са обект на допълнително договаряне за условията и реда на тяхното публикуване на страниците на сайта, както и съответното заплащане. BgFotoNET си запазва правото да откаже публикация на деден материал по своя собствена преценка

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Всяко използване на услугите на BgFotoNET, трябва да бъде законосъобразно, морално и зачитащо правата и интересите на трети лица.
Използването не трябва да бъде с търговски цели освен с изричното писмено разрешение на BgFotoNET, а само за лични и нетърговски нужди, включително не могат да се разполагат явни и/или скрити рекламни форми върху страниците на BgFotoNET, без конкретно договаряне за условията за публикуване и съответстващо заплащане. В случаи на копиране на информация и последващо я публикуване в други печатни, ефирни или интернет медии е нужно да се цитира BgFotoNET, като източник на същата.
Забранява се ползването на услуги на BgFotoNET по начин, със средства, чрез софтуеър, действия или практики, които могат директно или косвено да предизвикат вмешателство или да попречат на нормалното функциониране на BgFotoNET, или които са свързани с неразумно претоварване с прекомерно голямо количество информация на системата.
Забранено е събирането или отнемането на данни и информация от сайта на BgFotoNET, включително събиране и използване на информация за потребители на BgFotoNET без тяхното изрично съгласие.
BgFotoNET си запазва правото да определя по своя преценка дали дадено използване е забранено или нарушава правилата за ползване по споразумението.

За връзка с BgFotoNET използвайте:

Globul: 0898 344 252   Vivacom: 0878 344 252   Mtel: 0888 344 252
Е-m@il: admin@bgfoto.net    Skype: bgfotonet   Форма за обратна връзка: Feedback FormС Уважение: Славко Тодоров
ръководител на проекта BgFotoNET

© 2002-2011, BgFotoNET. Всички права запазени.
Следeте BgFotoNET
  Последвайте ни във Facebook   Абонирайте се за нашият RSS бюлетин   Последвайте ни в Twitter
Абонамент за новини:

BgFotoNET ФотоShop
Книга - Фотографията на 20 век
Книга - Фотографията на 20 век
18.00 лв. 15.30 лв.
Отстъпка -15%
Бързо търсене в магазина
 
Подробно търсене

Моята поръчка
Количката е празна
0.00 лв.

Доставка и рекламации
Условия за ползване
Гаранционни условия
За връзка с нас
BgFotoNET Facebook
Нови статии днес...
Няма нови статии днес…
Анкета...
Искате ли BgFotoNET да организира фотоконкурси...?

Да...
Не...
Не ми пука...Резултати
Гласувания

Гласа: 270
Коментари : 0
Стари статии...
понеделник, 05 май
· Защо да наемем професионален сватбен фотограф за нашата сватба..?
сряда, 16 април
· Pentax 645Z
вторник, 08 април
· Adobe Lightroom Mobile
· Adobe DNG Converter 8.4 и ACR 8.4
· Adobe Photoshop Lightroom 5.4
сряда, 02 април
· Свещената сила на колекционерите на фотография... - безплатен семинар
четвъртък, 27 март
· Седмици на концептуалната фотография- галерия Synthesis
петък, 14 март
· Премиера на Nikon D4S за България
четвъртък, 13 март
· Фотографска изложба на Ивайло Петров
сряда, 05 март
· България - фотографска изложба на Георги Неделчев

Стари Статии
Реклама...
Сложете линк на вашият сайт и печелете по 1 $ за всеки  регистриран  домейн!

Сложете линк на вашият сайт и печелете по 1 $ за всеки  регистриран  домейн!

Photo-cult.com - първия български интернет Фото Форум

Посетете и нашите приятели:
| www.fotolia.com | www.fotokniga.bg | Регистрация на домейни |

Мain website engine code by phpnuke.org All Rights Reserved.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
Content and images Copyright © 2001 - 2014 by BgFotoNET Ltd. and/or adduced sources. All Rights Reserved.
[ Условия за ползване ] Статистика за сайта [ За BgFotoNET ]
Ако не виждате всичките 16 зони от бяло до черно, калибрирайте мониторът си.